Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Artykuły: 1. Rachunkowość
Faktury elektroniczne – od 1 stycznia 2011 r.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, od 1 stycznia 2011 r. możliwe jest przesyłanie faktur elektronicznych pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Księgowanie nieodpłatnego otrzymania środków trwałych
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest ewidencjonowana na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów, pod warunkiem, że nie zwiększają one funduszy własnych.
Kwoty ujęte na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zgodnie z ustawą o rachunkowość, istnieje możliwość samodzielnego ustalenia metod i stawek amortyzacji, pod warunkiem że odzwierciedlają one sposób użytkowania składników środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do celów amortyzacji bilansowej można stosować zasady amortyzacji podatkowej.
Wówczas amortyzację będziemy rozpoczynać od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto składnik do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Miejsce przechowywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ ksiąg rachunkowych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Art. § 8 i 9. Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu wskazanym przez podatnika w ciągu 7 dni od wydania ksiąg poza siedzibę jednostki stosownie.


Moment ujmowania kosztów
Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są ujmowane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego/złożenia zeznania obciążają rok podatkowy, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.


Obowiązki biura rachunkowego związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów określającego wzór rejestru i sposoby jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych są zobowiązane do rejestrowania i zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej każdej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro.


Odroczony podatek dochodowy
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, tworzenie odroczonego podatku dochodowego jest obowiązkowe w przypadku podmiotów, które są zobligowane do poddania swoich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku tworzymy na koniec każdego okresu sprawozdawczego od różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów. Poza tym, aktywa z tytułu podatku odroczonego tworzymy w przypadku straty podatkowej.


Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych – terminy
Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe na dany rok obrotowy należy otworzyć nie później niż 15 dni od dnia bilansowego. Jest to tzw. otwarcie wstępne, ponieważ na ten moment nie znamy często ostatecznych kwot, które powinny stanowić bilans otwarcia.


Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej
Ustawa podatkowa wyłącza pewne kategorie z kosztów/przychodów podatkowych oraz w niektórych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osiągnięty. Podatek dochodowy bieżący to podatek za dany rok, podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy odroczony to podatek wyliczony od pozycji, które ustawa podatkowa nakazuje rozliczyć w innym roku, niż rok, w którym pozycje te zostały ujęte w księgach rachunkowych.

Polecenie zapłaty - definicja, wymagania i przykłady
Polecenie zapłaty to forma rozliczenia najczęściej stosowana do regulowania należności z tytułu stosunków prawnych o ciągłym charakterze (np. opłaty za czynsz, gaz czy energię lub usługi telekomunikacyjne).
Aby móc stosować polecenie zapłaty, to wierzycielowi należy złożyć oświadczenie dłużnika obejmujące jego zgodę na stosowanie polecenia zapłaty. O oświadczeniu takim dłużnik powinien także poinformować bank.


Polityka rachunkowości. Podstawowe zasady

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Według art. 10 ust. 1 Ustawy w dokumencie opisującym w języku polskim zasady rachunkowości danej jednostki powinny się znaleźć przede wszystkim informacje dot.: - określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, - określenia rodzaju działalności z wyszczególnieniem działalności podstawowej i pomocniczej, - metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - określenia sposobu prowadzenia rachunku kosztów (w układzie rodzajowym lub w układzie według typów działalności) oraz wybranego sposobu opracowywania rachunku zysków i strat (wariant porównawczy lub wariant kalkulacyjny), - wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, - zasad prowadzenia ewidencji analitycznej, ewidencji zapasów, materiałów, produktów,przyjętych zasad amortyzacji środków trwałych.Przychody ze sprzedaży – zasady księgowania
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przychodem ze sprzedaży jest uprawdopodobnione powstanie korzyści ekonomicznych o określonej wartości w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań.
Przychody można podzielić na: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Przychody ewidencjonuje się na kontach zespołu 7. Ujmuje się je w wartości netto, tj. od ceny sprzedaży odejmuje się podatek VAT oraz udzielone rabaty.


Rachunek przepływów pieniężnych - jego zastosowanie
Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym ze składników sprawozdania finansowego jednostki, obligatoryjnym dla firm, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania. Stanowi również element informacji dołączanej do wniosku kredytowego czy wniosku o dotacje unijne.
W każdym przypadku rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji finansowych, związanych z wielkością strumieni pieniężnych, wpływających do jednostki z różnych źródeł oraz kierunków wypływu strumieni pieniężnych. Istotą rachunku przepływów pieniężnych jest podział wszystkich wpływów i wydatków na trzy rodzaje działalności: operacyjną, inwestycyjną oraz finansową.


Rachunek/ duplikat rachunku
Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi powinien zawierać co najmniej:
1. imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy/wykonawcy i kupującego/odbiorcy usługi,
2. datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
3. wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA",
4. określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
5. ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie,
6. czytelny podpis wystawcy rachunku.Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
Tworzenie oraz prezentowanie rezerw wynika z zasady ostrożności. Przy tworzeniu rezerw bierzemy pod uwagę również zasadę istotności, tj. tworzymy rezerwy w sytuacji gdy są istotne i brak rezerwy mógłby zniekształcić obraz sytuacji jednostki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, rezerwy występują jako rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Strona 1 z 2 1 2 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie