Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
FAQ: 2. Podatki
Kto jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R?

Zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT R muszą dokonać podatnicy, którzy:

- rozpoczynają działalność i chcą od razu zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego;
- rezygnują ze zwolnienia podmiotowego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej;
- tracą prawo do zwolnienia.

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa i jakie warunki musi spełniać?

Podatkowa grupa kapitałowa powstaje w sytuacji, gdy co najmniej dwie spółki powiążą swój kapitał.

Grupa kapitałowa musi spełnić kilka warunków:
• średnia wysokość kapitału zakładowego faktycznie wniesionego do wszystkich spółek musi wynosić co najmniej 1 milion zł,
• grupa tworzona jest przez jedną spółkę matkę i spółki córki zależne od niej w co najmniej 95% (spółki zależne nie są ze sobą powiązane inaczej, jak tylko przez matkę),
• wszystkie spółki muszą posiadać siedzibę na terytorium Polski,
• spółki nie mogą posiadać zaległości w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT) na dzień tworzenia grupy.

Aby grupa kapitałowa zaczęła działać jako samodzielny i odrębny podatnik, musi zostać zaakceptowana przez urząd skarbowy właściwy dla spółki matki (urząd skarbowy wydaje decyzję podatkową o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej). Po akceptacji grupy opodatkowaniu podlega suma dochodów wszystkich tworzących ją spółek, a podatek rozlicza w imieniu wszystkich tylko jedna spółka.


Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest to specjalna umowa między państwami zawierana celem uniknięcia podwójnego opodatkowania. Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania prawie ze wszystkimi krajami Europy oraz większością krajów, z którymi w praktyce podejmowana jest współpraca gospodarcza.

Celem umów jest uregulowanie, które z państw zawierających umowę może opodatkowywać dochód podatnika, jeżeli ma on swoją siedzibę (zarząd) w jednym kraju, ale dochody uzyskuje w drugim kraju.

Dochód uzyskiwany za granicą podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy jest on uzyskiwany przez położony w tym kraju tzw. zagraniczny zakład, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Każda umowa o unikaniu podwójnego podatkowania zawiera swoją definicję zagranicznego zakładu. Jeżeli pewne przepisy są określone inaczej niż w polskiej ustawie, stosuje się przepisy zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który zrezygnował z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Podatnik, który zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej powinien:

- zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z opodatkowania w tej formie do 31 grudnia danego roku;
- poinformować urząd skarbowy o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych i o założeniu księgi przychodów i rozchodów w terminie do 20 stycznia;
- założyć księgę od 1 stycznia.

W jaki sposób rozliczyć samochód wykorzystywany do prowadzonej działalności, niewprowadzony do ewidencji?

Jeśli chodzi o samochód osobowy, to wydatki na eksploatację rozliczamy w kosztach tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki (liczba km faktycznego przebiegu x stawka za 1 km określona w odrębnych przepisach).

Firmowe przejazdy muszą być ponadto opisane w ewidencji przebiegu pojazdu. Warunek ten nie dotyczy samochodów ciężarowych.

Co oznacza, że księga podatkowa jest rzetelna lub nierzetelna?

Zgodnie z większoścą orzecznictw, jedynie rzetelna księga może być dowodem w sprawie. Każda nie zarejestrowana w księdze podatkowej zaszłość gospodarcza stanowi o nierzetelności tej księgi. Organ podatkowy może dokonać opodatkowania w drodze szacunku jedynie wtedy gdy nie posiada innych dowodów niezbędnych do jej ustalenia.

Nierzetelność jest kategorią obiektywną. Dla oceny nierzetelności księgi nie mają znaczenia czynniki subiektywne, towarzyszące dokonywaniu w niej zapisów.

Za nierzetelną więc zostaje uznana księga, w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia osiągniętego przychodu czy też dokonanej czynności, jak też księga, w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu.

Gdy księgi nie są uznane za dowód w postępowaniu, ani nie zostały uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, to podstawy opodatkowania mogą zostać ustalone w drodze oszacowania.

Jaki wpływ ma prowadzenie biura w domu na podatek od nieruchomości?

Rozróżnienie, czy dany budynek jest związany z działalnością gospodarczą czy tez nie, ma duże znaczenie dla ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Stawki tego podatku określa rada gminy, jednak nie mogą być one wyższe niż:

- 0,65 zł od 1 m2 dla budynków mieszkalnych lub ich części;
- 20,51 zł od 1 m2 dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co nie może być uznane za koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu m.in.:
• wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• ulepszenia środków trwałych,
• odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych od wartości samochodu przewyższających równowartość 20 000 EURO,
• naliczonych lecz nie zapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów,
• kar i odszkodowań orzeczonych w postępowaniu karnym i administracyjnym.

Kto dokonuje korekty odliczonego podatku naliczonego przy zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego dotyczy tych towarów i usług, od których zbywcy przedsiębiorstwa przysługiwało prawo do odliczenia jedynie części podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Zbywca jest zwolniony od korekty, ponieważ w praktyce kończy prowadzenie działalności gospodarczej. Ciężarem dokonywania korekty zostaje obciążony nabywca przedsiębiorstwa.

Obowiązek korekty nie powstanie w sytuacji, gdy zbywca wykonywał i nabywca będzie wykonywać jedynie czynności opodatkowane.

Jeżeli przedmiotem zbycia nie była zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jedynie niektóre towary lub usługi, to podlegają one opodatkowaniu według reguł ogólnych i na ich nabywcy nie ciąży obowiązek dokonania korekty.

Kim jest podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej?

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej to podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej. Istotnej jest również, aby takiej działalności nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Na czym polega możliwość opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego w formie uproszczonej?

Podatnik ma możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku obliczonego przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. np. w roku 2011 podstawą naliczenia zaliczek uproszczonych jest dochód za rok 2009.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik wybierający po raz pierwszy uproszczoną formę opłacania zaliczek, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego.

Czy dotacja ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

Dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług (np. dotacje, subwencje) zwiększają obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT. Kwotę dopłat należy najpierw pomniejszyć o należny z ich tytułu podatek.
W zakresie podatku VAT nie wszystkie dotacje stanowią obrót - są nimi tylko takie, które mają bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi.

Obrotem są również pobrane zaliczki, przedpłaty i raty, pomniejszone o przypadającą od nich kwotę podatku (np. zaliczki na dotacje, subwencje itp.).

Jak opodatkować sprzedaż budynku trwale związanego z gruntem?

Przy sprzedaży budynku/budowli trwale związanej z gruntem podstawa opodatkowania zawiera również wartość gruntu. Oznacza to, że grunt jest opodatkowany taką samą stawką jak stojący na nim budynek i ma taki sam moment obowiązku podatkowego.

Czy koszty reprezentacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

Wydatki na reprezentację to koszty, które ponosi podatnik celem wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojego profesjonalizmu, a więc wydatki promujące firmę.

Do wydatków reprezentacyjnych można zaliczyć:
• koszty na usługi gastronomiczne,
• zakup żywności i napojów,
• drogie upominki,
• wydatki na ponadstandardowy wystrój firmy.

Do kosztów reprezentacyjnych nie zalicza się wydatków poniesionych na:
• standardowe kwiaty doniczkowe,
• utrzymanie trawników, krzewów, drzew nieodbiegających od rosnących w okolicy.

Wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W pewnych sytuacjach, koszty reprezentacyjne mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli są zwyczajowo przyjęte. Dotyczy to wydatków na drobny poczęstunek, podawany podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, tj. zakup kawy, herbaty, soków, słodyczy, jak i wydatków dotyczących usług cateringowych.

W odróżnieniu od spotkań organizowanych w siedzibie podatnika, w przypadku spotkań biznesowych w restauracji czy kawiarni trudno mówić o braku chęci promowania swojego wizerunku i profesjonalizmu, a więc te koszty reprezentacji nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Jakie dochody podatnika nie mogą być łączone z dochodami z pozostałych źródeł?

Jeżeli mamy więcej niż jedno źródło przychodów, dochodem do opodatkowania podatkiem PIT jest suma dochodów w poszczególnych źródłach.

Są jednak pewne przypadki dochodów, których nie łączy się z dochodami z pozostałych źródeł i opodatkowuje odrębnie. Są to m.in.:

• dochód z likwidacji działalności ustalany na podstawie remanentu likwidacyjnego,
• niektóre przychody uzyskiwane przez osoby nie mające miejsca zamieszkania Polsce,
• niektóre dochody, m.in. wygrane w grach i konkursach, umowy zlecenia do pewnej kwoty,
• niektóre dochody kapitałowe, m.in. odsetki, dywidendy, dyskonta,
• dochody ze zbycia papierów wartościowych,
• dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym.
Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie