Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
FAQ: 1. Rachunkowość
Czy wartości niematerialne i prawne mogą ulec modernizacji/ulepszeniu?

Ustawa o podatku od osob prawnych nie przewiduje możliwości ulepszenia WNiP. To oznacza, że wszelkie wydatki poniesione na modernizację czy rozbudowę WNiP powinny być zawsze kwalifikowane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (nie ma znaczenia wartość dokonanych ulepszeń).

Czasami dokonywana modyfikacja WNiP będzie powodować powstanie nowej WNiP. Np. w przypadku oprogramowania może to być zakup dodatkowego modułu do posiadanego wcześniej programu. W takim przypadku zakup powinien być potraktowany jako nowa WNiP.

Według jakiego kursu należy przeliczyć faktury wystawione w walutach obcych?

Jeżeli należność na fakturze jest określona w walucie obcej, przeliczenia na złoty polski dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, zazwyczaj w momencie wystawienia faktury.

Kiedy można zastosować amortyzację jednorazową?

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 PLN podatnicy mogą dokonać ich jednorazowej amortyzacji, w miesiącu oddania ich do używania albo w miesiącu następnym.

Pondato, jednorazowej amortyzacji (”de minimis”) mogą dokonywać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w tym roku, w którym ją rozpoczęli. Metoda ta może być stosowana wyłącznie do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro. Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 PLN.

Jak należy rozliczyć zakup samochodu osobowego zakupionego na okres krótszy niż rok?

Mamy dwie możliwości: możemy wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych albo zaliczyć je od razu do kosztów w chwili zakupu.

W pierwszym przypadku trzeba ustalić metodę i stawkę amortyzacji oraz rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym samochód przyjęto do użytkowania. Dopiero w miesiącu sprzedaży pojawią się koszty z tytułu sprzedaży – wartość niezamortyzowana podlegać będzie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych.

Drugą możliwością jest założenie, że samochód będzie użytkowany poniżej 12 miesięcy i nie wprowadzanie go do ewidencji środków trwałych. W tej sytuacji zakup samochodu osobowego stanowi koszt pośredni działalności i jest ujmowany w księgach rachunkowych na dzień jego poniesienia.

W jakim momencie należy zaewidencjonować przychód z darowizny?

Zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i ustawą o podatku dochodowym, darowiznę należy zaewidencjonować w dacie jej zapłaty (a nie w dacie np. podpisania umowy darowizny). Zaliczamy ją wówczas do pozostałych przychodów operacyjnych.

Jak rozliczyć wydatki poniesione przed rozpoczęciem budowy środka trwałego?

Wydatki ponoszone w związku z zamierzoną budową środka trwałego, które dotyczą czynności podejmowanych przed rozpoczęciem tej budowy zwiększą wartość początkową wspomnianego środka.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2011 r., do takich działań inwestycyjnych należy zaliczyć prace związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem przetargu, badaniami geologicznymi oraz geodezyjnymi, ubezpieczeniem oraz uzyskaniem pozwoleń budowlanych, które są niezbędne do realizacji danego obiektu. Jeżeli ww. wydatki da się przyporządkować do konkretnej inwestycji, to bez wątpienia stanowią one wartość środka trwałego.

Gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie dojdzie do wytworzenia środka trwałego, ww. wydatki nie zwiększą wartości środka trwałego.


Jak należy oznakować środki trwałe i w jaki sposób należy przeprowadzać inwentaryzację?

Każdemu obiektowi wprowadzonemu do ewidencji środków trwałych należy nadać numer inwentarzowy, który powinien zostać uwidoczniony na obiekcie w sposób trwały np. w postaci tabliczki czy trwałego oznaczenia flamastrem.

Takie oznakowanie ma służyć przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji. Podczas inwentaryzacji ustalany jest faktyczny stan poszczególnych składników aktywów, który ujmuje się w arkuszach spisowych, stanowiących dowody księgowe i zawierających m.in. następujące informacje: rodzaj spisywanych aktywów, ilość i wartość
inwentaryzowanych składników.

Obiektem inwentarzowym jest środek trwały, który pod względem rzeczowym stanowi całość, a więc jest zdolny do samodzielnego wykonywania określonych funkcji i można go wyodrębnić.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje szczegółowo zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych jednostki. Te zasady powinny zostać określone w instrukcji inwentaryzacyjnej, ustalonej przez kierownika jednostki.

Do czego odnosi się limit do prowadzenia ksiąg podatkowych w spółce osobowej? Czy przysługuje każdemu wspólnikowi czy całej firmie?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości, jej przepisy muszą stosować m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Po osiągnięciu limitu przez spółkę niezbędne jest zaprowadzenie w niej ksiąg rachunkowych. Zgodnie z powyższym przepisem, należy zaprowadzić księgi również po osiągnięciu takiej wysokości obrotu przez osobę fizyczną, czyli przez każdego wspólnika, niemniej istotniejszy jest przepis dotyczący spółki, ponieważ to ona zawsze wcześniej przekroczy limit ustawowy.

Jak podzielić zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy przenieść zysk/stratę na rachunek "rozliczenie wyniku finansowego". Następnie na podstawie uchwały wspólnicy dokonują podziału zysku lub pokrycia straty.

Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to przed jego zatwierdzeniem biegły rewident musi wyrazić opinię. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk w całości bądź w części na wypłatę dywidendy lub mogą przeznaczyć go na zwiększenie kapitału zapasowego, zwiększenie funduszy specjalnych np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź pokrycie straty z lat ubiegłych.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 396) na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.

W jaki sposób rozliczyć składki opłacone w zawyżonej wysokości przy prawidłowo złożonych dokumentach?

Jeżeli za dany miesiąc płatnik opłaci składki na ubezpieczenia w wysokości wyższej niż powinien oraz nie ma żadnych zaległości w ZUS za wcześniejsze okresy, to wówczas na jego koncie powstanie nadpłata składek.

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS zazwyczaj zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składa w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Nie ma żadnego wzoru wniosku, należy jednak pamiętać, aby podać w nim swoje dane identyfikacyjne tj. NIP i REGON. ZUS zwraca nienależne składki w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS nie prześle zawiadomienia, a nadpłatę stwierdzi płatnik, to wówczas może on wystąpić ze stosownym wnioskiem w każdym czasie od momentu stwierdzenia nadpłaty, natomiast przed przedawnieniem składek, tj. w ciągu 10 lat od daty ich opłacenia.


Jak zaksięgować wydatki na reklamę w internecie?

Sposób księgowania wydatków na reklamę w internecie nie został opisany w ustawie o rachunkowości. Są dwie możliwości księgowania tego typu kosztów. Zgodnie z tradycją rachunkową, można zaksięgować je na koncie – pozostałe koszty rodzajowe. Można je również zarachować na koncie – usługi obce. W obu przypadkach VAT z faktury księgujemy na koncie VAT naliczony.

Jeśli koszty reklamy w internecie dotyczą więcej niż jednego miesiąca, to należy je rozliczyć w czasie, a więc zaksięgować na koncie - rozliczenia międzyokresowe kosztów. To czy dany wydatek należy rozliczyć w czasie powinno wynikać z polityki rachunkowości firmy.


Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?

Wierzyciel ma prawo do wyboru lub domagać się całości albo części świadczenia od wszystkich, od kilku albo od każdego z osobna członka zarządu.

Zaspokojenie przy tym wierzyciela przez któregokolwiek z członków zarządu zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wierzyciel może dążyć do zajęcia nawet całego majątku członka zarządu i ta odpowiedzialność zarządu ma charakter osobisty. Członkowie zarządu spółki odpowiadają w tym przypadku bez ograniczenia za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Natomiast, w przypadku, gdy członek zarządu pozostaje w małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej wierzyciele mogą sięgnąć do wspólnego majątku małżonków.

Warunkiem kiedy do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:
- pierwszą z nich jest istnienie niespłaconego zobowiązania. Zobowiązanie to powinno być uprawomocnione tytułem wykonawczym (prawomocny wyrok sądowy, nakaz zapłaty, wyrok sądu polubownego itp.),

- drugą przesłanką, wynikającą bezpośrednio z art. 299 kodeksu spółek handlowych jest brak możliwości egzekucji przeciwko spółce. Ustalenie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, który wskazuje, że spółka nie ma możliwości by spłacić zaspokojenie wierzyciela.


Na co zwrócić uwagę wystawiając fakturę z działalności na sp. z o.o. której jest się właścicielem?

Rozważania w przedmiotowym zakresie sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej wspólników spółek handlowych będących równocześnie osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą należy:

1) zwrócić szczególną uwagę na możliwość istnienia konfliktu interesów spółki i własnego przedsiębiorstwa;

2) wystrzegać się umów ze spółką, w których przedmiot działalności oraz faktur wystawianych spółce byłby zgodny z jej profilem działalności;

3) zawierać umowy ze spółką wyłącznie za zgodą walnego zgromadzenia wspólników lub na podstawie pisemnej zgody wszystkich wspólników, przede wszystkim jednak na warunkach typowych w obrocie biznesowym;

4) pamiętać o konieczności zawierania umów przy udziale notariusza w przypadku spółek jednoosobowych;

5) rozważyć zawarcie umowy mandatowej w celu zapobieżenia problemom w rozliczeniach pomiędzy spółką a członkami zarządu z tytułu wykonywania funkcji w organach spółki.
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie