Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
FAQ: 3. Personel (wynagrodzenia, fundusze, składki)
Spółka uchwałą zarządu przyjęła,że pokryje koszty noclegów,paliwa,wynajmu samochodu poniesione przez prezesa podczas podróży służbowych. Czy koszty te będą kosztami uzyskania przychodu?

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
- został poniesiony przez podatnika,
- wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
- został właściwie udokumentowany,
- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił:
1. wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów,
2. wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Reasumując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Prezesa Zarządu tytułem pokrycia kosztów jego podróży, związanych z pełnioną funkcją stanowią koszt uzyskania przychodów.

Czy abonament medyczny stanowi dla pracowników przychód podatkowy?

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r., pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe. Przychód ten ma charakter realny, o czym przekonuje choćby wartość rynkowa oferowanych abonamentów medycznych.

W rezultacie pakiety wykupione przez pracodawcę dla pracowników mieszczą się w zakresie pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Ponieważ analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi, bowiem stanowi on jedynie realizację uprawnienia wcześniej otrzymanego.

Skutkiem powyższej uchwały będzie, z całą pewnością ujednolicenie rozbieżnego w tym zakresie orzecznictwa. Sądy wydając orzeczenia w podobnych sprawach, będą kierowały się rozstrzygnięciem powyższej uchwały, a ponadto organy podatkowe nie zmienią swojego podejścia w kwestii opodatkowania pracowniczych abonamentów medycznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych pracodawca może nie zaliczać do przychodów pracowników wyłącznie tej części świadczeń medycznych, które odpowiadają świadczeniom wynikającym z prawa pracy.

Jakie składki należy płacić z tytułu umowy zlecenia, jeśli pracownik posiada umowę o pracę z innym pracodawcą?

Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na minimalne wynagrodzenie, pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Natomiast dobrowolnie, na swój wniosek, może być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku wyboru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego pracownik ten - z tytułu wykonania umowy zlecenia - zleceniobiorca będzie również podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie będzie miał, natomiast, prawa do ubezpieczenia chorobowego z tytułu wykonywanej umowy zlecenia.

Czy odpisy na fundusz szkoleniowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odpisy dokonane na fundusz szkoleniowy podatnik/pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak środki tego funduszu muszą być wydane na szkolenia w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku.

Jeśli podatnik wcześniej zaliczył do kosztów kwoty wpłacone na fundusz szkoleniowy, a nie wykorzystał ich w powyższym terminie, to musi zaliczyć je do przychodów podatkowych.

Czy lista obecności jest obowiązkowa?

Każdy pracodawca ma obowiązek określenia przyjętej u niego metody potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub układ zbiorowy, zapisy na ten temat powinni zamieścić w tym regulaminie/układzie. Natomiast pracodawcy, którzy nie mają obowiązku stworzenia regulaminu pracy, przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy powinni umieścić w informacji przekazywanej pracownikowi na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Potwierdzenie obecności w pracy może następować w różny sposób, w zależności od wyboru pracodawcy. Najczęściej stosowaną formą jest składanie przez pracowników własnoręcznych podpisów na liście obecności. Ale możliwe są także takie metody, jak np. zalogowanie w systemie komputerowym czy też odbicie karty zegarowej.

Jeżeli w regulaminie pracy wprowadzono regulację, że obecność w pracy jest potwierdzana poprzez podpisanie listy obecności, od tego momentu prowadzenie listy staje się obowiązkiem pracodawcy. Brak listy naraża pracodawcę na zarzuty ze strony inspektora pracy.

Kiedy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu?

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne - pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Jeżeli wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane będą w miesiącu następnym, lecz w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, to wynagrodzenia te stanowią koszty uzyskania przychodów w danym miesiącu. Nieterminowo wypłacone wynagrodzenia stanowią zaś koszt w dacie ich wypłaty.

Podobnie składki ubezpieczeniowe w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne - pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie. Nieterminowo płacone składki ZUS zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Kto ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty muszą tworzyć taki fundusz.

Jeśli pracodawca zatrudnia przynajmniej 20 pracowników, ale w przeliczeniu na etaty mniej niż 20, może – w porozumieniu z załogą – nie tworzyć ZFŚS, w zamian może wypłacać świadczenia urlopowe. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie musi tworzyć ZFŚS ani wypłacać świadczeń urlopowych, natomiast może to zrobić dobrowolnie.

Do kiedy pracownik powinien najpóźniej poinformować pracodawcę o nieobecności spowodowanej chorobą?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1966 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik powinien uprzedzić wcześniej pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma. Jeśli natomiast przyczyna jest nieznana, pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania nieobecności, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracownik powinien również pamiętać o 7-dniowym terminie na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

W jakiej wysokości oraz w jakich terminach należy wypłacać odprawy pieniężne?

Odprawa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje pracownikowi w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika zarówno w trybie zbiorowym, jak i indywidualnym.

Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
- 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
- 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
- 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Pracodawca powinien wypłacić odprawę w dniu przypadającym bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Co jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownikowi zatrudnionemu przez polskiego pracodawcę przy realizacji kontraktu za granicą?

Przychód pracowników zatrudnionych za granicą, stanowiący podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być niższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o pracowników uzyskujących przychody za granicą, ale zatrudnionych przez polskich pracodawców. Nie jest przy tym istotne, w jakiej walucie określono wynagrodzenie w umowie o pracę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek wyłączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach.

Jakie organy musi zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?

Zgodnie z art. 234 k.p., pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 235 k.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.

Czy wynagrodzenie chorobowe pracownika i zasiłek stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z kodeksem pracy, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Jeśli zatem zakład pracy je wypłaca, to wynagrodzenie to będzie stanowiło koszty uzyskania przychodu, ponieważ jest przychodem ze stosunku pracy.

Po 33 dniach, gdy pracownik będzie otrzymywać zasiłek chorobowy, to płatnik nie może stosować kosztów uzyskania przychodów dla tego zasiłku.

Czy wynagrodzenie chorobowe pracownika i zasiłek chorobowy podlegają oskładkowaniu ZUS?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby ani zasiłku nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników. W związku z tym, nie nalicza się od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

W odniesieniu do uzezpieczenia zdrowotnego, to podstawą do jego wyliczenia jest zarówno wypłacone wynagrodzenie chorobowege, jak i zasiłek pod warunkiem, że zakład pracy jest upoważniony wypłacać taki zasiłek chorobowy. Jeśli natomiast zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to w tej sytuacji nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoba będąca na wcześniejszej emeryturze może ponownie przeliczyć emeryturę po przekroczeniu 60 lat?

Tak, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura to zostanie obliczona według nowych zasad, tj. na podstawie ustalonego i zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Od 1999 roku ZUS przyznaje emeryturę tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Czy osiąganie przychodu z najmu lokalu powoduje zmniejszenie świadczenia emerytalnego?

Nie, przychody uzyskiwane z innego tytułu niż zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa lub pozarolnicza działalność gospodarcza pozostają bez wpływu na zmniejszenie wysokości świadczeń emerytalnych. Osiąganie przychodu z tytułu najmu lokalu ma wpływ na wysokość emerytury tylko wówczas gdy najem stanowi przedmiot działalności gospodarczej.
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie