Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Samochód osobowy w działalności gospodarczej 2019 – zmiany w rozliczaniu kosztów

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego:

1. koszty eksploatacyjne dot. samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, leasingowanych lub najmowanych będą księgowane w 75% (jeśli wykorzystywane są również do celów prywatnych);

2. leasing operacyjny - wszystkie raty będą rozliczane w 100% - do limitu 150 000 zł (w ratach nie powinny być uwzględniane opłaty eksploatacyjne, ponieważ wówczas koszty zostaną ograniczone do 75%);

3. najem - wszystkie raty księgowane są w 100% - do limitu 150 000 zł (nie trzeba prowadzić "kilometrówki");

4. amortyzacja wprowadzonych do działalności samochodów osobowych jeśli chodzi o odpisy - wszystkie księgowane są w 100% - do limitu 150 000 zł;

5. samochody osobowe prywatne (niewprowadzone do działalności) - rozliczanych jest tylko 20% kosztów eksploatacyjnych i nie trzeba prowadzić "kilometrówki".michalsierpowski dnia grudzień 29 2018 10:59:10 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 463 Czytań · Drukuj
Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł w informacji PIT-8C. Będą to robili w specjalnie do tego wyodrębnionej nowej pozycji informacji PIT-11 (część F i G nowego wzoru tej informacji).

Od nowego roku informacja PIT-8C będzie przeznaczona do wykazywania w niej tylko i wyłącznie dochodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.

Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C mają mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.


michalsierpowski dnia grudzień 09 2018 19:50:49 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 453 Czytań · Drukuj
Informacje i deklaracje podatkowe tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy) będą zobowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu informacji i deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Liczba osób, za które zostaną sporządzone ww. dokumenty, nie będzie już istotna dla obowiązku elektronicznego przekazywania ich organowi podatkowemu.

Przed zmianą przepisów zobowiązanie do przesyłania informacji i deklaracji spoczywało na płatnikach sporządzających wskazaną dokumentację za nie więcej niż 5 podatników.

Ponadto, uległ skróceniu o 1 miesiąc (do 31 stycznia następnego roku) termin na przekazanie urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R za 2018 r. Podatnicy nadal powinni otrzymać je do końca lutego po roku podatkowym.


michalsierpowski dnia grudzień 09 2018 19:37:26 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 425 Czytań · Drukuj
Wysyłanie plików JPK tylko za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Zgodnie z przepisami, od roku 2019, nie będzie możliwe wysyłanie plików JPK bez elektronicznego podpisu lub bez profilu zaufanego. Ostatnim plikiem, jaki będzie można wysłać tylko przy użyciu jedynie swoich danych, będzie JPK za miesiąc listopad.

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa dotyczącą scalenia pliku JPK z deklaracją VAT-7, prawdopodobnie już od lipca 2019 roku te dwa oddzielne dokumenty zostaną połączone w jeden plik. Od tego momentu zatem zniknie również możliwość uproszczonego podpisywania deklaracji VAT-7.michalsierpowski dnia grudzień 09 2018 19:03:26 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 421 Czytań · Drukuj
Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment

W MPP płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości lub w części) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Od 1 lipca 2018 r. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie może zastrzec w umowie, iż nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.
Nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy.


michalsierpowski dnia grudzień 09 2018 13:56:03 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 450 Czytań · Drukuj
Mały podatnik w roku 2019 – metoda kasowa VAT i rozliczenie kwartalne VAT

Zgodnie z przepisami, w roku 2019 mały podatnik to:

1) podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5 135 000 zł (1 200 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł), o statusie małego podatnika w 2019 roku zadecyduje kurs euro z 1 października 2018 r., który wynosi 4,2795 zł. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.

2) podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2018 r. 193 000 zł (45 000 euro x 4,2795 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł).michalsierpowski dnia grudzień 09 2018 13:36:03 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 454 Czytań · Drukuj
Rejestr przechowawców - zgłoszenie do końca roku 2018

Tylko dwa miesiące zostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to z nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Przepisy zakładają m.in. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej pracowników z 50 do 10 lat, dzięki przekazaniu do ZUS odpowiednich informacji. Stanowić one będą podstawę do wyliczenia przez Zakład świadczeń emerytalnych i rentowych dla takich osób.

Rozwiązanie takie ma spowodować, że pracownik, przechodząc na emeryturę, nie będzie musiał sam zbierać odpowiednich informacji. Będzie można skorzystać z tego, co pracodawca przekazał do ZUS, bądź odebrać od pracodawcy dokumentację po upływie 10 lat.

ZUS przypomina, że zgodnie z ustawą każdy, kto prowadzi działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który prowadzą marszałkowie województw.
Przedsiębiorca, który nie zdąży zdobyć uprawnień przed 31 grudnia 2018 roku, będzie musiał zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, która takie uprawnienia posiada. Od stycznia 2019 r. za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tysięcy złotych.michalsierpowski dnia listopad 24 2018 09:26:59 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 502 Czytań · Drukuj
PIT-37/PIT-38 sporządzony przez urząd skarbowy

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o PIT. Już od przyszłego roku osoby nie prowadzący działalności gospodarczej nie będą musiały wypełniać i składać rocznych deklaracji podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe dla każdego podatnika PIT, bazując na informacjach uzyskanych z szeregu państwowych baz danych. W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną więc nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci).

Każda osoba będzie jednak mogła samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania, czy też samodzielnie wypełnić nową deklarację.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2019 roku i będą miały zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku. Automatyczne rozliczenia za 2018 rok będą dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.michalsierpowski dnia listopad 04 2018 11:19:33 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 470 Czytań · Drukuj
Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy

Zgodnie z projektem ustawy o uproszeniach dla przedsiębiorców, począwszy od 1 stycznia 2019 r. zostanie zniesiony zakaz zaliczenia do kosztów firmy wynagrodzenia wypłaconego żonie lub małoletnim dzieciom przedsiębiorcy. Zmieniony przepis utrzyma co prawda zakaz zaliczania w koszty pracy własnej przedsiębiorcy i członków jego rodziny, lecz jednocześnie wprowadza zastrzeżenie, iż: "kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika."

Oznacza to, że już od Nowego Roku każdy przedsiębiorca będzie mógł zatrudnić żonę, męża lub niepełnoletnie dziecko na takich samych zasadach podatkowych, na jakich zatrudnia osoby spoza rodziny. Każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska bowiem możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.


michalsierpowski dnia listopad 04 2018 10:24:20 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 423 Czytań · Drukuj
Zmiany w zasiłkach ZUS - 2019

Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. 

Zgodnie z projektowaną treścią przepisów art. 4 ust. 1 i 3, art. 44 i art. 49 ust. 2, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega obowiązkowo,
2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie.


michalsierpowski dnia sierpień 23 2018 17:11:13 Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 477 Czytań · Drukuj
Możliwość obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorcy - począwszy od roku 2019

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średnio-miesięcznie kwoty 5 250 zł będą mogli płacić niższe składki ZUS (przychody 63 000 zł w skali roku). Dotyczy to składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna nie ulegnie obniżeniu. Z nowej zasady ustalania składek ZUS wyłączone są osoby uczestniczące w spółkach osobowych.

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z nowej możliwości ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wysokość składki ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego, przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez „współczynnik”. Współczynnik na 2019 r. to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok 2019 x 0,24 / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu 2019 r. Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku.

Na tę chwilę żadna z tych dwóch zmiennych nie jest jeszcze znana. Przypuszczalnie jednak:

- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie aż o 5,6% do kwoty 4765 zł,
- minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynieść ma 2220 zł.

Przy takich zmiennych współczynnik wynosić będzie: 4765 x 0,24 /2220 zł = 0,51513 = 0,5151

Taki współczynnik zastosować będzie trzeba do kwoty przychodu z działalności gospodarczej z roku poprzedniego, aby ustalić podstawę składek emerytalnej i rentowej. Przychód należy jednak ustalić średnio-miesięcznie. Stosuje się w tym celu wzór:

Łączny przychód roczny x 30 / ilość dni wykonywania działalności w 2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek tak obliczona nie może przekroczyć́ 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być́ niższa niż̇ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Wyłączenia

Projektowana nowa regulacja w zakresie najniższej podstawy, nie będzie miała zastosowania do osób, które:

1) spełniają warunki określone przy tzw. „uldze na start" oraz „starej" 2-letniej uldze dla rozpoczynających działalność; 
2) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarcza przez mniej niż̇ 60 dni kalendarzowych;
3) wykonują pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
4) ustalały najniższą podstawę wymiaru składek w zależności od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


michalsierpowski dnia sierpień 22 2018 13:38:18 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 466 Czytań · Drukuj
Strona 2 z 41 < 1 2 3 4 5 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie