Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Wynagrodzenie członków rodziny a KUP - 2018

1 stycznia 2018 roku to data wejścia w życie ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedną ze zmian przewidzianych w nowych przepisach jest zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny.

Od Nowego Roku 2018 każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie dzieci lub małżonka uzyska możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny.

Co istotne, nowe przepisy nie różnicują sytuacji przedsiębiorców i ich rodzin w zależności od wybranej formy zatrudnienia. Wynagrodzenia będą mogły być więc zaliczone do kosztów zarówno przy umowie o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenie.michalsierpowski dnia listopad 30 2017 17:05:43 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 578 Czytań · Drukuj
Nowe preferencje w ZUS - planowane w roku 2018

Do realizacji przekazany został projekt ministra Morawieckiego zawarty w Konstytucji Biznesu. Zakłada on wprowadzenie całkowitego zwolnienia ze składek ZUS dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki mają obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero po upływie pół roku od założenia firmy, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS.

Półroczne zwolnienie z ZUS nie wyklucza jednak możliwości późniejszego skorzystania ze składek preferencyjnych. Po upływie półrocznego, bezskładkowego okresu prowadzenia działalności, przedsiębiorca będzie mógł bowiem dodatkowo skorzystać z prawa do opłacania obniżonych składek ZUS przez kolejne dwa lata działania firmy (a nie przez 3 lata, jak chciało tego Ministerstwo Pracy). Dwuletnie ulgowe składki kalkulowane będą na dotychczasowych zasadach.

Oprócz półrocznego zwolnienia, które przysługiwać będzie każdej nowej firmie, nowe przepisy wprowadzają również pojęcie działalności nierejestrowanej. Osoby, które osiągają przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, w ogóle nie będą miały obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, a więc również odprowadzania z tego tytułu składek ZUS. Zgodnie więc z nowymi przepisami, w 2018 roku nie będą musiały rejestrować działalności osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 1050 zł.

Oba rozwiązania, tj. zarówno działalność nierejestrowana, jak i półroczne zwolnienie ze składek ZUS stanowią element tzw. Konstytucji Biznesu. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że nowe ustawy zaczną obowiązywać od marca 2018 roku.michalsierpowski dnia listopad 22 2017 19:12:46 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 590 Czytań · Drukuj
Elektroniczne przechowywanie dokumentów księgowych w 2017 r.

Dokumenty księgowe, które należy przechowywać to: księgi podatkowe (dla pełnej księgowości - księgi rachunkowe, dla uproszczonej: KPiR), ewidencje, rejestry VAT sprzedaży i zakupów, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne (spis z natury), sprawozdania finansowe. Przy zamykaniu roku podatkowego dokumenty księgowe powinny zostać uzupełnione o kopię rocznej deklaracji podatkowej.

Aby móc przechowywać dokumenty księgowe w formie elektronicznej, należy pamiętać, aby zapisać dokumenty księgowe na dysku twardym komputera w plikach elektronicznych (np. jako pliki PDF) i przechowywać je w odpowiednio stworzonym do tego systemie folderów. Dzięki temu nawet bez dostępu do internetu czy przy chwilowej utracie łączności z aplikacją księgową można odnaleźć właściwe wystawione wcześniej dokumenty elektroniczne.

Faktury elektroniczne, podobnie jak faktury w formie papierowej należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to znaczy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli od 30 kwietnia roku następnego.

Przedsiębiorca może przechowywać w wersji elektronicznej: księgę przychodów i rozchodów (KPiR), rejestry VAT sprzedaży i zakupów, faktury sprzedażowe oraz kosztowe wystawione bądź otrzymane od kontrahenta w formie elektronicznej oraz faktury papierowe po ich zeskanowaniu, ewidencję wyposażenia oraz ewidencję środków trwałych.

Należy pamiętać, że przechowywanie dowodów księgowych w formie elektronicznej nie ma zastosowania w odniesieniu do: ewidencji przychodów (ryczałt), dowodów wewnętrznych - przychodowych i kosztowych, ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, raportów z kasy fiskalnej zarówno dobowych jak i miesięcznych i ewidencji przebiegu pojazdu.michalsierpowski dnia październik 27 2017 14:08:07 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 617 Czytań · Drukuj
ZUS preferencyjny - komu nie przysługuje

Zgodnie z art. 18a ustawy o ZUS, preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą również skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.


michalsierpowski dnia październik 26 2017 16:51:01 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 571 Czytań · Drukuj
Wiek emerytalny - 2017

Od 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 38), która przede wszystkim obniża wiek emerytalny – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a więc także osobom, które cały staż ubezpieczeniowy przebyły przed 1 stycznia 1999 r., a po 31 grudnia 1998 r. nie podlegały ubezpieczeniom społecznym. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi wówczas odpowiednio zwaloryzowany kapitał początkowy.
Natomiast na wysokość nowej emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy zostali objęci ubezpieczeniami społecznymi po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., składa się wyłącznie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Poza obniżeniem wieku emerytalnego, w myśl nowych przepisów:
a) po ukończeniu wieku emerytalnego ZUS będzie przyznawał z urzędu emeryturę osobom, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy,
b) po ukończeniu wieku emerytalnego ZUS będzie przyznawał kobietom okresową emeryturę kapitałową, która będzie przysługiwała do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn,
c) uzyskanie emerytury częściowej będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu wymaganych warunków do 30 września 2017 r.,
d) emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i świadczenia przedemerytalne będą przysługiwały do czasu ukończenia obniżonego powszechnego wieku emerytalnego.


michalsierpowski dnia październik 26 2017 16:46:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 585 Czytań · Drukuj
Rejestracja podatnika VAT-UE i informacje podsumowujące - 2017

Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT jest traktowane szczególnie i wymaga dodatkowych czynności rejestracyjnych.

Rejestracji tej podlegają podmioty chcące dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, importu usług oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim. Powyższe rozwiązanie pozwala na uniknięcie płacenia obcego podatku VAT naliczonego przez kontrahentów zagranicznych lub obciążania tych kontrahentów polskim podatkiem.

Powyższy obowiązek obejmuje też przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku VAT, gdy wartość dokonanych przez nich nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła kwotę 50.000 złotych w danym roku kalendarzowym. Przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług nie ma takiego limitu i przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą się rejestrować od razu.

W związku ze zmianami w art. 100, art. 101 i art. 101a ustawy o VAT wprowadzono obowiązek elektronicznego wysyłania informacji podsumowujących VAT-UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8), a także korekt tych informacji.

Informacje te składane są za okresy miesięczne. Informacja VAT UE w świetle przepisów nie stanowi klasycznej deklaracji podatkowej. Jest to informacja podsumowująca. Dlatego też, w okresach, w których nie nastąpiła żadna wymiana z kontrahentem unijnym, informacji podsumowującej składać nie trzeba.

Importu usług nie wykazuje się na VAT-UE.michalsierpowski dnia październik 26 2017 09:52:23 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 545 Czytań · Drukuj
Usługi budowlane za granicą a VAT

Usługi budowlane są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT) zarówno wtedy, gdy są świadczone na rzecz innych podatników, jak i wtedy, gdy są wykonywane na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeżeli usługa budowlana jest świadczona między podatnikiem polskim i podatnikiem zagranicznym, a miejsce świadczenia usługi, ustalone zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, znajduje się w państwie innym niż Polska (tj. na terytorium Unii Europejskiej lub państwa trzeciego), wówczas polski podatnik:

● od odpłatnie świadczonej usługi budowlanej nie nalicza podatku należnego, o którym mowa w ustawie o VAT, ponieważ czynność ta nie podlega w Polsce opodatkowaniu;
● wykazuje sprzedaż w ewidencji VAT zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT;
● wykazuje podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży w poz. 11 deklaracji VAT-7, VAT-7D oraz VAT-7K jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”;
● nie składa informacji podsumowującej w celu wykazania usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, i nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE.


michalsierpowski dnia październik 26 2017 09:23:49 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 586 Czytań · Drukuj
Ustalanie przychodu podatkowego 2017

Zgodnie z art. 14 ust. 1c UPDOF za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
wystawienia faktury (faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru lub usługi, nie zostanie uregulowana należność) albo uregulowania należności (wydanie towaru lub usługa zostaną poprzedzone uregulowaniem należności). Przychód powstanie w dacie wystąpienia jednego z wymienionych wyżej zdarzeń w zależności od tego, które z nich wystąpi jako pierwsze. 

W praktyce, wydanie rzeczy, czy wykonanie usługi jest potwierdzone dokumentem w postaci np. protokołu odbioru albo dokumentem magazynowym („WZ") w przypadku wydania rzeczy. O taki dokument, precyzujący m.in. moment powstania przychodu warto zadbać konstruując umowę z kontrahentem.


michalsierpowski dnia październik 25 2017 10:28:37 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 579 Czytań · Drukuj
Harmonogram prac bilansowych 2017 r, dla Spółki, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

1. Ostatni kwartał 2017 r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 66, ust. 4 i 5 UoR) - dotyczy spółek zobowiązanych do badania rocznego.
2. Na dzień bilansowy - Inwentaryzacja metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda składników aktywów wyszczególnionych w art. 26, ust. 3 pkt. 1 UoR.
3. Na dzień bilansowy - 31 grudnia 2017r . - Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26, ust. 1 UoR), w tym m.in. aktywów pieniężnych, produktów w toku, materiałów, towarów, produktów gotowych (wymienionych w art. 17, ust. 2 pkt. 4 UoR) oraz aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji.
4. Na dzień inwentaryzacji - Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów. Celem tego działania jest porównanie danych rzeczywistych, ustalonych podczas inwentaryzacji, z danymi księgowymi (art. 18, ust. 2 UoR).
5. Nie później niż do 26 marca 2018 r. - Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Rozliczenie w księgach 2017 r. różnic.(art. 27 i art. 24 ust.5 pkt 2 UoR)
6. Do 31 stycznia 2018 r. - Wysłanie deklaracji PIT4R - zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym.
7. Nie później niż do 26 marca 2018 r. - Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2017 r. (art. 24, ust. 5 pkt. 2 UoR).
8. Nie później niż do 31 marca 2018 r. - Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia 2017 r. (art. 18, ust. 2 UoR).
9. Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2018 r. - Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r. (art. 12, ust. 2 pkt. 1 UoR). Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki.
10. Nie później niż do 31 marca 2018 r. - Kierownik zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. (art. 45, ust. 1 i art. 52 ust. 1 UoR).
11. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., nie później niż do 31 marca 2018 r. - Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 52, ust. 2 UoR). Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.
12. Nie później niż do dnia 31 marca 2018 r. - Obowiązkowe sporządzenie sprawozdania z działalności spółki kapitałowej (art. 45, ust. 4, art. 49, ust. 1 UoR).
13. Do 31 marca 2018 r. - Złożenie w US CIT-8 - zeznania podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
14. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego- do 30 czerwca 2018 r. - Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 64, ust. 1, art. 53, ust. 1 i art. 68 UoR). W spółkach z o.o. istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom opinii i raportu biegłego rewidenta, więc badanie musi być ukończone najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników (pkt. 14). W związku z tym dobrze jest zaplanować zakończenie tego punktu harmonogramu do dnia 15 czerwca.
15. Najpóźniej na 15 dni przed dniem zgromadzenia wspólników - do 15 czerwca 2018 r. - Udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 68 UoR), sprawozdania z działalności wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.
16. W ciągu 6 miesięcy od 31 grudnia 2017 r., nie później niż do 30 czerwca 2018 r. - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez zgromadzenie wspólników (art. 53, ust. 1 UoR).
17. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. - Podział zysku lub pokrycie straty finansowej za 2017 r. (art. 53, ust. 3 i 4 UoR).
18. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do 15 lipca 2018 r. - Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. (art. 12, ust. 4 UoR). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych.
19. Najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. - Złożenie do US rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania z działalności oraz innych wymaganych dokumentów (art. 45 ust. 1 i 5 updop).
20. 15 dni od zatwierdzenia - Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami (art.69 ust. 1 i 2 UoR)
21. 15 dni od zatwierdzenia - Złożenie sprawozdania do ogłoszenia w MSiG (art.70 ust. 1 i 2 UoR)


michalsierpowski dnia październik 24 2017 17:04:40 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 571 Czytań · Drukuj
Dowód księgowy - wymogi 2017

Zgodnie z aktualnymi przepisami, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (art. 21 ust. 1 uor).

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1) w pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
2) w pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.


michalsierpowski dnia październik 24 2017 13:39:39 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 516 Czytań · Drukuj
Zmiana stanowiska pracy a BHP i badania lekarskie

Awans lub modernizacja organizacji zakładu pracy często prowadzą do przesunięć pracowników, czego efektem jest zmiana zajmowanego dotychczas stanowiska pracy.

Jeśli chodzi o kursy BHP w tym zakresie, to wszystko zależy od warunków pracy na starym i nowym stanowisku. Każdy pracownik przed rozpoczęciem samodzielnego wykonywania obowiązków powinien takie kursy odbyć, pracodawca nie może bowiem dopuścić nieprzeszkolonej osoby do pracy (zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy). Jeżeli awans lub reorganizacja firmy powoduje zmianę warunków pracy (np. dochodzą nowe obowiązki, zatrudniony będzie obsługiwał inne maszyny lub kierował ludźmi) ponowne szkolenia BHP są konieczne.

Oczywiście, oprócz ukończonych szkoleń (BHP i kursów zawodowych niezbędnych na danym stanowisku), pracownik musi mieć również ważne badania lekarskie. Podobnie jak w przypadku instruktażu ogólnego i stanowiskowego, również badania powinny być odpowiednio dobrane do nowego stanowiska pracy. Jeżeli pracownik zostaje przeniesiony na stanowisko, gdzie np. będzie pracował na wysokościach, konieczne jest uzupełnienie posiadanych badań lekarskich o te, które potwierdzą, że nie będzie to stanowiło zagrożenia dla jego życia i zdrowia (a także dla zdrowia i życia innych ludzi).michalsierpowski dnia lipiec 21 2017 13:47:20 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 579 Czytań · Drukuj
Strona 4 z 41 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie