Biuro rachunkowe PROFINIKS Warszawa Białołęka dojazd do klienta kompleksowe usługi księgowe niskie ceny księgowość białołęka
Zapraszamy na nową stronę firmy
Made with GlitterPhoto.net
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Cennik usług
Artykuły (206)
News (412)
Praca w biurze rachunkowym
FAQ (118)
Forum (2)
Ciekawe linki (29)
Szukaj

Wymiana linków
Wymiana linkami
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: dino
Reprezentacja w Spółce z o. o.

Reprezentacja spółki oznacza dokonywanie czynności w sferze zewnętrznej, w tym wobec jej kontrahentów. Pojęcie to odróżnić należy od prowadzenia spraw spółki, które obejmuje z kolei czynności dotyczące relacji zachodzących wewnątrz spółki. Zasadniczą kompetencję do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jej zarząd, o czym stanowi art. 201 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Organ ten składać może się z jednego lub większej liczby członków.

W przypadku zarządu wieloosobowego zasadne staje się ustalenie zasad reprezentowania danej spółki. Jest to o tyle istotne, że prawo członka zarządu do reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa tego nie można natomiast ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich (art. 204 k.s.h.). W związku z  tym warto ustalić reguły, zgodnie z którymi członkowie zarządu będą z tak szeroko zakrojonych uprawnień korzystać.


michalsierpowski dnia lipiec 12 2017 17:15:49 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 602 Czytań · Drukuj
PRACA NA EMERYTURZE – od 1 czerwca 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł bez ryzyka, że świadczenie zostanie im zmniejszone. Jeśli zarobki przekroczą 5659,70 zł, ZUS zabierze emeryturę lub rentę.

Dodatkowe zarobki emerytów lub rencistów mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy przyznane świadczenia. Dotyczy to tylko zarobków w określonej wysokości i tylko z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Limitów dorabiania muszą pilnować tylko te osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.michalsierpowski dnia czerwiec 17 2017 20:47:50 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 592 Czytań · Drukuj
Zgłoszenie zmian u podatnika 2017

Jeżeli w podanych we wniosku o wpis do CEIDG informacjach nastąpią jakieś zmiany, przedsiębiorca zobowiązany jest to zgłosić na formularzu CEIDG-1 nie później niż po 7 dniach od zaistnienia zmiany.

Zgłaszamy m.in. zmiany dotyczące:
- dowodu osobistego,
- miejsca przechowywania dokumentów księgowych lub podmiotu prowadzącego księgowość,
- numeru rachunku bankowego,
- siedziby firmy,
- miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
- formy opodatkowania,
- pełnomocników.

We wniosku przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, iż zgłasza wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, gdzie podaje się również datę powstania tej zmiany.michalsierpowski dnia czerwiec 17 2017 20:34:47 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 573 Czytań · Drukuj
B+R - ogólnie i zmiany w roku 2017

Wydatki poniesione na badania lub w inny sposób pozyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, określane są jako koszty prac rozwojowych (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT).

W roku 2017 za koszty kwalifikowane uznać będzie można 50% należności z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa ze statusem MŚP mogą dokonać odpisu w wysokości 50%, a w przypadku pozostałych podatników 30 % kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorca, który inwestuje w prace rozwojowe ma kilka możliwości rozliczenia poniesionych wydatków w czasie. Koszty prac rozwojowych mogą być bowiem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Inną możliwością jest zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace zostały zakończone. Przedsiębiorcy, gdy spełnią dodatkowe wymagania, mogą także podjąć decyzję o rozliczeniu tego rodzaju wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne.michalsierpowski dnia czerwiec 06 2017 08:48:41 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 617 Czytań · Drukuj
Ryczałt - miesięczny czy kwartalny


W roku 2017 prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 107 440 zł (równowartość 25.000 euro).

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20. stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20. stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób.

Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEiDG-1).

Niestety przepisy nie przewidują prawa do kwartalnego rozliczenia dla podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku. Zatem uznać należy, że mogą oni płacić ryczałt tylko w cyklu comiesięcznym.


michalsierpowski dnia czerwiec 03 2017 13:34:24 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 617 Czytań · Drukuj
Jednolity Plik Kontrolny – ważne informacje

Jednlity Plik Kontrolny (JPK) to inny tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Terminy ich wprowadzenia są różne w zależności od wielkości firmy:

1. dla mikroprzedsiębiorcy (spełnia 2 z 3 warunków: średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) poniżej 10 osób, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 2 mln euro lub mniej, suma aktywów bilansu 2 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2018 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

2. dla małych przedsiębiorców (spłełnia 2 z 3 warunów: zatrudnienie poniżej 50 osób, obrót 10 mln euro lub mniej, aktywa 10 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

3. dla średnich przedsiębiorców (warunki to: zatrudnienie poniżej 250 osób, obrót 50 mln euro lub mniej, aktywa 43 mln euro lub mniej) – od 1 stycznia 2017 roku (co miesiąc tylko ewidencje VAT), od 1 lipca 2018 roku (też inne struktury na żądanie urzędu skarbowego);

4. dla dużych przedsiębiorców (nie spełnia warunków określonych w definicji średniego - są przekroczone) – od 1 lipca 2016 roku (zarówno co miesiąc ewidencje VAT jak i inne struktury na żądanie urzędu skarbowego).

Status przedsiębiorcy na potrzeby JPK trzeba ustalać po zakończeniu każdego roku obrotowego. Termin wysyłania JPK_VAT bez żądania organu podatkowego za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego). Bez względu na to, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie , czy kwartalnie, JPK_VAT musi przesyłać za okresy miesięczne. Obowiązek przekazywania danych w formie JPK dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.


michalsierpowski dnia maj 28 2017 12:44:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 606 Czytań · Drukuj
Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności, od 2017 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

· stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
· jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!


michalsierpowski dnia maj 21 2017 22:37:49 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 599 Czytań · Drukuj
Ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym 2017

Zgodnie z art. 16a ust.2 pkt 1 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, niezależnie od długości okresu użytkowania, również przyjęte do użytkowania inwestycje w obcym środku trwałym, które ustawa nakazuje kwalifikować jako odrębne środki trwałe. Skoro inwestycja w obcym środku trwałym traktowana jest jako odrębny środek trwały również jej ulepszenie należy rozliczać na zasadzie dotyczącej środków trwałych.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji (powyżej 3.500 zł) wartość początkową tych środków powiększa się o sumę związaną również z nabyciem części składowych lub peryferyjnych (sumujemy nakłady, powiększając na bieżąco wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych).michalsierpowski dnia maj 21 2017 21:08:46 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 575 Czytań · Drukuj
Zmiany w interpretacjach indywidualnych w roku 2017

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wnioski o interpretację należy kierować na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Nowe wnioski wzorów będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

Opłaty od wniosków wpłacamy na konto KIS nr: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

KIS przejmuje dotychczasowe zadania KIP i IC pod dotychczasowymi numerami telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.


michalsierpowski dnia maj 07 2017 12:19:13 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 615 Czytań · Drukuj
Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), od 1 stycznia 2017 r. dostawa może być zwolniona z ewidencjonowania kasą rejestrującą, jeżeli:

- dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek podatnika),

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.michalsierpowski dnia maj 07 2017 12:00:19 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 608 Czytań · Drukuj
Korekta VAT naliczonego w roku 2017

Podatek VAT naliczony można korygować "in minus" lub "in plus". Faktura korygująca musi zostać zatwierdzona i odesłana.

Korekta „in minus”

Zgodnie z art. 86 usta. 19a ustawy o VAT, faktura powoduje konieczność zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym faktura została otrzymana.

Jeżeli podatnik nie odliczył VAT naliczonego, dokonuje tego odliczenia za okres w którym odliczy VAT z faktury pierwotnej.

Korekta „in plus”

Nabywca ma prawo do odliczenia VAT z faktury na zasadach ogólnych generalnie najwcześniej w rozliczeniu za miesiąc otrzymania korekty.

W trakcie roku faktura korygująca powinna zasadniczo korygować koszty tego miesiąca w którym wydatek został uwzględniony w kosztach. Jeżeli miesiąc został już zamknięty można uwzględnić ją na bieżąco tj. w miesiącu jej otrzymania.michalsierpowski dnia maj 07 2017 11:48:17 Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 573 Czytań · Drukuj
Strona 5 z 41 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Orły Rachunkowości
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat RODO
Made with GlitterPhoto.net
Rzetelna Firma
Made with GlitterPhoto.net
Certyfikat Profiniks
GlitterPhoto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

dino
30/05/2019 19:11
bardzo cenna informacja

Projekty Finanse i Księgowość PROFINIKS Michał Sierpowski

ul. Kąty Grodziskie 111/8D, 03-289 Warszawa (Białołęka)

tel: 604-109-906; (22) 675-12-95

profiniks@gmail.com


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie