Reprezentacja w Spółce z o. o.
Dodane przez michalsierpowski dnia Lipiec 12 2017 17:15:49

Reprezentacja spółki oznacza dokonywanie czynności w sferze zewnętrznej, w tym wobec jej kontrahentów. Pojęcie to odróżnić należy od prowadzenia spraw spółki, które obejmuje z kolei czynności dotyczące relacji zachodzących wewnątrz spółki. Zasadniczą kompetencję do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jej zarząd, o czym stanowi art. 201 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Organ ten składać może się z jednego lub większej liczby członków.

W przypadku zarządu wieloosobowego zasadne staje się ustalenie zasad reprezentowania danej spółki. Jest to o tyle istotne, że prawo członka zarządu do reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa tego nie można natomiast ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich (art. 204 k.s.h.). W związku z  tym warto ustalić reguły, zgodnie z którymi członkowie zarządu będą z tak szeroko zakrojonych uprawnień korzystać.


Rozszerzona zawartość newsa
Reprezentacja spółki oznacza dokonywanie czynności w sferze zewnętrznej, w tym wobec jej kontrahentów. Pojęcie to odróżnić należy od prowadzenia spraw spółki, które obejmuje z kolei czynności dotyczące relacji zachodzących wewnątrz spółki. Zasadniczą kompetencję do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jej zarząd, o czym stanowi art. 201 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Organ ten składać może się z jednego lub większej liczby członków.

W przypadku zarządu wieloosobowego zasadne staje się ustalenie zasad reprezentowania danej spółki. Jest to o tyle istotne, że prawo członka zarządu do reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa tego nie można natomiast ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich (art. 204 k.s.h.). W związku z tym warto ustalić reguły, zgodnie z którymi członkowie zarządu będą z tak szeroko zakrojonych uprawnień korzystać.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet w wypadku zarządu wieloosobowego wyposażyć każdego z jego członków w uprawnienie do samodzielnego działania.

Z innej strony korzystniejsze dla spółki może być ustanowienie tzw. reprezentacji łącznej. Polega ona na wymogu reprezentowania spółki przez dwóch bądź więcej członków zarządu. Konstrukcja taka ma na celu przede wszystkim uniknięcie negatywnych skutków czynności dokonywanych przez działającego samodzielnie członka zarządu.

Zasady reprezentacji nie muszą być w ogóle uregulowane w umowie spółki, niezależnie od ilości członków zarządu. W braku postanowień umownych w tym przedmiocie, zastosowanie znajdą reguły przewidziane w przepisach kodeksowych. Zgodnie z nimi, jeżeli w spółce działa zarząd wieloosobowy, to do składania oświadczeń w jej imieniu ustawa wymaga łącznego współdziałania dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem (art. 205 § 1 k.s.h.).