Dowód księgowy - wymogi 2017
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 24 2017 13:39:39

Zgodnie z aktualnymi przepisami, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (art. 21 ust. 1 uor).

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1) w pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
2) w pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z aktualnymi przepisami, dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (art. 21 ust. 1 uor).

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:
1) w pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
2) w pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Zakres i forma kontroli operacji gospodarczej udokumentowanej dowodem księgowym leży w kompetencjach posiadacza dowodu i stosowanego przez niego systemu kontroli wewnętrznej. Kontrola operacji gospodarczej przedstawionej w dowodzie księgowym wyraża się śladem rewizyjnym w formie podpisów (parafy) osób uprawnionych zamieszczonym na odcisku pieczęci, na okoliczność kontroli- formalnej, - rachunkowej i- merytorycznej.

Podstawą zapisów w księdze mogą być również:
- dowody zbiorcze,
- dowody korygujące poprzednie zapisy,
- dowody zastępcze,
- dowody rozliczeniowe

Dowody muszą być rzetelne, kompletne i wolne od błędów rachunkowych.