Ustalanie przychodu podatkowego 2017
Dodane przez michalsierpowski dnia Październik 25 2017 10:28:37

Zgodnie z art. 14 ust. 1c UPDOF za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
wystawienia faktury (faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru lub usługi, nie zostanie uregulowana należność) albo uregulowania należności (wydanie towaru lub usługa zostaną poprzedzone uregulowaniem należności). Przychód powstanie w dacie wystąpienia jednego z wymienionych wyżej zdarzeń w zależności od tego, które z nich wystąpi jako pierwsze. 

W praktyce, wydanie rzeczy, czy wykonanie usługi jest potwierdzone dokumentem w postaci np. protokołu odbioru albo dokumentem magazynowym („WZ") w przypadku wydania rzeczy. O taki dokument, precyzujący m.in. moment powstania przychodu warto zadbać konstruując umowę z kontrahentem.


Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z art. 14 ust. 1c UPDOF za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
wystawienia faktury (faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru lub usługi, nie zostanie uregulowana należność) albo uregulowania należności (wydanie towaru lub usługa zostaną poprzedzone uregulowaniem należności). Przychód powstanie w dacie wystąpienia jednego z wymienionych wyżej zdarzeń w zależności od tego, które z nich wystąpi jako pierwsze.

W praktyce, wydanie rzeczy, czy wykonanie usługi jest potwierdzone dokumentem w postaci np. protokołu odbioru albo dokumentem magazynowym („WZ") w przypadku wydania rzeczy. O taki dokument, precyzujący m.in. moment powstania przychodu warto zadbać konstruując umowę z kontrahentem.

Problemy przy ustaleniu momentu powstania przychodu mogą pojawić się przy zaliczkach oraz przy częściowym uregulowaniu należności. Wszystko zależy od tego, czy zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu wpłaconych środków, czy też nie. Jeżeli zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość zwrotu (nawet jeżeli taka przedpłata wynosi 100% należności na poczet usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, czy też na poczet towaru, który zostanie dostarczony w następnym okresie sprawozdawczym), to otrzymana wpłata nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Zgodnie z przepisami, pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej. W tym przypadku przychód podatkowy z tytułu ich pobrania powstaje w momencie ostatecznego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przedsiębiorcy ewidencjonujący przychody przy zastosowaniu kas fiskalnych mogą przyjąć, że wszelkie wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, będą przychodami podatkowymi, a datą powstania przychodu w podatku dochodowym będzie u nich dzień pobrania tej wpłaty. Jeśli się na to zdecydują, to są zobowiązani zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Dla usług wykonywanych w sposób ciągły, tj. rozliczanych w okresach rozliczeniowych (określony w umowie przedział czasu, np. co miesiąc, kwartał, itp.), za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W przypadku niektórych otrzymanych w działalności gospodarczej przychodów, do których nie mają zastosowania analizowane wcześniej przykłady, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Do tej kategorii przychodów należą m.in. otrzymane kary umowne i odszkodowania, odsetki za zwłokę, refundacje, zwrot kosztów sądowych (uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów), a także odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością. W takim przypadku momentem uzyskania przychodu jest data faktycznego otrzymania gotówki lub wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, albo data otrzymania przekazu pocztowego.