Zmiany w zasiłkach ZUS - 2019
Dodane przez michalsierpowski dnia Sierpień 23 2018 17:11:13

Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. 

Zgodnie z projektowaną treścią przepisów art. 4 ust. 1 i 3, art. 44 i art. 49 ust. 2, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega obowiązkowo,
2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie.


Rozszerzona zawartość newsa
Na początku 2019 r. przewiduje się wprowadzenie znaczących zmian do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuzasadnionym wypłatom zasiłków i znacznemu uszczupleniu funduszu chorobowego poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania zasiłków, w szczególności dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku i to nie tylko zasiłku chorobowego, ale także pozostałych świadczeń, tj. zasiłków macierzyńskiego i opiekuńczego. Co ważne, uproszczony ma zostać również sposób ustalania okresu zasiłkowego. 

Zgodnie z projektowaną treścią przepisów art. 4 ust. 1 i 3, art. 44 i art. 49 ust. 2, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega obowiązkowo,
2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, wysokość wypłacanego świadczenia będzie zależeć od wpłaconych składek. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowić przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, kiedy powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres opłacania składek jest krótszy niż 12 miesięcy, podstawa będzie uśredniana. Przy ustaleniu wysokości świadczenia będzie brana pod uwagę suma najniższej podstawy wymiaru oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że jeśli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni, to do okresów składkowych uprawniających do otrzymania świadczenia zalicza się pełne miesiące kalendarzowe z poprzedniego tytułu. Liczba doliczonych miesięcy nie może przekraczać 12.