Kasa fiskalna 2019
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 15 2019 19:13:29

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą każdej sprzedaży.

W 2019 r. zlikwidowano 3 zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej:
1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni, obejmujące usługi mycia okien, usługi czyszczenia pieców i kominów, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, usługi zamiatania śmieci i usuwania śmieci;
3. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r. - mimo iż każde kolejne rozporządzenie zasadniczo ma na celu zawężenie grona podatników uprawnionych do zwolnień z kas fiskalnych, w 2019 r. z preferencji takiej może korzystać nowa grupa. 49 – koła gospodyń wiejskich.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r. - ze względu na swój szczególny charakter, niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. W praktyce oznacza to, iż podatnik planujący rozpoczęcie dostawy towarów lub świadczenia usług z tego katalogu, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - bez względu na wielkość obrotu, zgodnie z załącznikiem.

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Podatnicy kontynuujący sprzedaż w 2019 r., którzy nie przekroczyli limitu w roku 2018, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. korzystają do czasu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczynają sprzedaż w 2019 r., kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Biorą przy tym pod uwagę liczbę dni dokonywania sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.
20.000 ZŁ / 365 DNI X LICZBA DNI PROWADZENIA SPRZEDAŻY

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy w 2019 r. – Podatnik, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył przysługujący mu limit, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.


Rozszerzona zawartość newsa
Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą każdej sprzedaży.

W 2019 r. zlikwidowano 3 zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej:
1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni, obejmujące usługi mycia okien, usługi czyszczenia pieców i kominów, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, usługi zamiatania śmieci i usuwania śmieci;
3. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r. - mimo iż każde kolejne rozporządzenie zasadniczo ma na celu zawężenie grona podatników uprawnionych do zwolnień z kas fiskalnych, w 2019 r. z preferencji takiej może korzystać nowa grupa. 49 – koła gospodyń wiejskich.

Nowy termin na wprowadzenie kasy w 2019 r. - zgodnie z § 8 ust. 2 nowego rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3 zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 czerwca 2019 r.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r. - ze względu na swój szczególny charakter, niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. W praktyce oznacza to, iż podatnik planujący rozpoczęcie dostawy towarów lub świadczenia usług z tego katalogu, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta.

Wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas w 2019 r.

Dostawa towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-l rozporządzenia może nie być rejestrowana na kasie fiskalnej, jeśli spełnia warunki określone w poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

Czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f-h rozporządzenia nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, jeśli ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów nie muszą być ewidencjonowane na kasie, jeśli świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w poz. 48 załącznika.

Usługi związane z wyżywieniem, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, nie muszą być ewidencjonowane na kasie, jeśli świadczone są na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 44 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - bez względu na wielkość obrotu, zgodnie z załącznikiem.

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. - Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Podatnicy kontynuujący sprzedaż w 2019 r., którzy nie przekroczyli limitu w roku 2018, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. korzystają do czasu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł.

Podatnicy, którzy rozpoczynają sprzedaż w 2019 r., kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Biorą przy tym pod uwagę liczbę dni dokonywania sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.
20.000 ZŁ / 365 DNI X LICZBA DNI PROWADZENIA SPRZEDAŻY

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy w 2019 r. – Podatnik, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył przysługujący mu limit, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 - Rozporządzenie obowiązujące w 2019 r. przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla podatników, którzy wykonują w przeważającej części czynności wymienione w I części załącznika do tego aktu prawnego. Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i 4.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla szczególnych czynności w 2019 r. - W II części załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. wymieniono szczególne czynności, które po spełnieniu odpowiednich warunków nie muszą być przez podatnika ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W katalogu tym znalazło się m.in. zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Należy pamiętać, iż spełnienie warunków określonych w którejś z pozycji II części załącznika do rozporządzenia uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z kas dla tej konkretnie czynności, a nie dla całej sprzedaży podatnika.

Jak zaznaczono podczas debaty sejmowej, z kas starego typu będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie. Wyjątkiem będą branże narażone na wyłudzenia vat. zaliczono do nich m. in branżę paliwową, której przedstawiciele jako pierwsi będą musieli zakupić nowe kasy.

Zgodnie z projektem, terminy:

- do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas będą mogli korzystać: przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

- do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać: placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo); przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

- do końca grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące starego rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.).