Pobyt i praca cudzoziemca
Dodane przez michalsierpowski dnia Maj 28 2019 15:54:15

Aby legalnie zatrudnić pracownika zza granicy na terytorium Polski nie wystarczy uzyskanie przez niego legalnej podstawy zatrudnienia. Konieczne jest także, aby posiadał legalną podstawę pobytu w Polsce.

Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest:
- upewnienie się przed zatrudnieniem cudzoziemca, że posiada on prawo do pobytu na terenie Polski oraz
- przechowywanie kopii właściwego dokumentu przez cały okres zatrudniania tej osoby.

Cudzoziemców można podzielić na następujące kategorie:
- pracujący bez zezwolenia z uwagi na uprzywilejowany status pobytowy (np. status uchodźcy, obywatele UE i członkowie ich rodzin),
- zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia (np. posiadający Kartę Polaka, zgodę na pobyt czasowy zuwagi na prowadzenie badań naukowych),
- osoby, które muszą posiadać zezwolenie na pracę i tytuł pobytowy (np. wiza, zezwolenie na pobyt).

Jeżeli chodzi o legalne podstawy zatrudnienia, wyróżnia się:
- zezwolenie na pobyt i pracę,
- zezwolenie na pracę,
- oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi zatrudnienia oraz
- pracę na „stemplu".


Rozszerzona zawartość newsa
Aby legalnie zatrudnić pracownika zza granicy na terytorium Polski nie wystarczy uzyskanie przez niego legalnej podstawy zatrudnienia. Konieczne jest także, aby posiadał legalną podstawę pobytu w Polsce.

Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest:
- upewnienie się przed zatrudnieniem cudzoziemca, że posiada on prawo do pobytu na terenie Polski oraz
- przechowywanie kopii właściwego dokumentu przez cały okres zatrudniania tej osoby.

Cudzoziemców można podzielić na następujące kategorie:
- pracujący bez zezwolenia z uwagi na uprzywilejowany status pobytowy (np. status uchodźcy, obywatele UE i członkowie ich rodzin),
- zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia (np. posiadający Kartę Polaka, zgodę na pobyt czasowy zuwagi na prowadzenie badań naukowych),
- osoby, które muszą posiadać zezwolenie na pracę i tytuł pobytowy (np. wiza, zezwolenie na pobyt).

Jeżeli chodzi o legalne podstawy zatrudnienia, wyróżnia się:
- zezwolenie na pobyt i pracę,
- zezwolenie na pracę,
- oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi zatrudnienia oraz
- pracę na „stemplu".

Przepisy prawa, w szczególności ustawa o cudzoziemcach, przewidują, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bądź zezwolenie na pracę.

Zaletą pierwszego z zezwoleń jest połączenie w jednym postępowaniu dwóch procedur: legalizacji zatrudnienia oraz legalizacji pobytu. Na podstawie tego dokumentu cudzoziemiec może bowiem nie tylko wykonywać pracę, ale także przebywać na terytorium Polski bez konieczności uzyskania wizy. Obydwa rodzaje zezwoleń są wydawane na czas określony nie dłuższy niż 3 lata. Organem wydającym zezwolenie na pracę jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy, zaś w odniesieniu do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

O zezwolenie na pracę może ubiegać się dla danego pracownika pracodawca lub zleceniodawca, który zamierza go zatrudnić. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę o wydanie zezwolenia musi wystąpić sam cudzoziemiec.
1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona, że cudzoziemcy chcący wykonywać pracę sezonową na terytorium Polski mogą ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę sezonową. Pracą sezonową jest praca wykonywana w sektorach:
- rolnictwo,
- ogrodnictwo,
- turystyka,

Za nielegalne zatrudnienie pracownika (bez ważnej podstawy pobytu lub/i ważnej podstawy zatrudnienia), na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na pracodawcę i pracownika może zostać nałożona grzywny w wysokości przewidzianej w ustawie.

Zasadniczo zatrudnienie cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Jednak w odniesieniu do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wprowadzono możliwość świadczenia pracy na podstawie zarejestrowanego we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Dotyczy ono wyłącznie prac, których nie obejmuje zezwolenie na pracę sezonową. Na podstawie oświadczenia pracownicy mogą wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców powierzających im wykonywanie pracy w tym okresie). Procedura ta jest zdecydowanie szybsza i nie wymaga przeprowadzenia testu rynku pracy.

Jeżeli podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi:
- zatrudniał go przez okres nie krótszy niż 3 miesiące,
- złożył przed upływem ważności oświadczenia wniosek o wydanie zezwolenia na pracę,
- chce zatrudniać pracownika na tym samym stanowisku, na podstawie umowy o pracę,
- wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione
to pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie na podstawie uzyskanego przez pracownika stempla w paszporcie (do tej pory „na stemplu" pracownik mógł jedynie przebywać w Polsce).